489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

Dėl namo bendro naudojimo vamzdynų apžiūrų  

Pagal teisės aktus butų savininkai turi užtikrinti laisvą priėjimą prie jiems priklausančiose patalpose esančių namo bendrojo naudojimo vamzdynų, kaip tai numatyta pastatų projektuose. Tai yra buto savininko pareiga.

Tuo atveju, jei butų savininkai neįleidžia bendrijos specialistų į butą ar dėl kitų priežasčių butų savininkai nesudaro sąlygų bendrijos specialistams apžiūrėti ir/ar sutvarkyti butų savininkams priklausančiose patalpose esančius bendrojo naudojimo vamzdynus, butų savininkai padaro Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimą:

 

1.     LR civilinio kodekso 4.83 str. 5 dalį, kuri nustato, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir  kitose  patalpose  esančią  bendrojo  naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą; 
2.     Šilumos tiekimo taisyklių, kurios nustato, kad buto savininkas privalo užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių nustatyta tvarka; 
3.     Šilumos tiekimo taisyklių, kurios nustato, kad buto savininkas privalo leisti pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams apžiūrėti šilumos įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus; 
4.     Šilumos tiekimo taisyklių, kurios nustato, kad buto savininkas privalo leisti pastato  valdytojo, prižiūrėtojo atstovams apžiūrėti karšto  vandens bendro naudojimo sistemos elementus, esančius vartotojo bute, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

 

Aukščiau nurodyti teisės aktų pažeidimai buto savininkui pagal teisės aktus užtraukia civilinę atsakomybę:

 

1.  Pagal LR civilinio kodekso 6.246 straipsnį, kuris numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio  pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai;

 

2.  Pagal LR civilinio kodekso 6.263 straipsnį, kuris numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu)  nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais  - ir neturtinę žalą privalo visiškai   atlyginti atsakingas asmuo;

 

3.  Pagal Šilumos tiekimo taisykles, kurios nustato, kad buto savininkas privalo buto savininkas atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą, pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.   

 

Pažymime, kad, jei buto savininkas nesudarys sąlygų mūsų bendrijos specialistams apžiūrėti ir sutvarkyti jam priklausančiose patalpose esančius bendrojo naudojimo vamzdynus, ir šiuose vamzdynuose įvyks avarija ar kitoks vandens nuotėkis, kurio pasėkoje bus užlieti butai, tam buto savininkui teks atsakomybė atlyginti žalą nuostolių patyrusiems butų savininkams arba kompensuoti išmokas draudimo bendrovėms.