489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI


12. KLAUSIMAS. Ar bendrija turi sukūrusi facebook ar kitų socialinių tinklų paskyrų ir/ar grupių, ar dalyvauja tokių socialinių tinklų grupių veikloje?

ATSAKYMAS. Bendrija nėra sukūrusi nei facebook, nei kitų socialinių tinklų paskyrų ir/ar grupių ir niekaip nedalyvauja tokių socialinių tinklų grupių veikloje. Socialinių tinklų grupės, pasivadinę 489-osios DNSB vardu, sukurtos ir veikia privačių asmenų iniciatyva, bendrija jų veikloje ir diskusijose nedalyvauja, už tose grupėse skelbiamą informaciją nėra atsakinga, atsakymų į klausimus socialinių tinklų grupėse neteikia. Bendrija neturi prievolės dalyvauti minėtų grupių veikloje,  su bendrijos nariais bendrija komunikuoja teisės aktų nustatytais būdais, o svarbiausią aktualią informaciją skelbia šioje bendrijos internetinėje svetainėje. 


11. KLAUSIMAS. Ar bendrijos valdymo organai gali toliau veikti po jų kadencijos pasibaigimo?

ATSAKYMAS. Taip, gali laikinai, iki bus DNSB įstatymo  10,11, 13, 14, 15 straipsnių nustatyta tvarka išrinkti nauji arba perrinkti esami valdymo organai arba imtasi DNSB įstatymo 14 str. 9 dalyje numatytų priemonių. Tokią nuostatą patvirtina analogiška teismų praktika (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos apeliacine tvarka išnagrinėta byla e2A-1540-910/2018).


10. KLAUSIMAS. Ar 2019 metais bus šaukiamas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas? Kada jis bus šaukiamas? Kokia bus jo darbotvarkė?

ATSAKYMAS. Taip, įgaliotinių susirinkimas 2019 metais bus sušauktas.  Apie susirinkimo datą bus paskelbta įstatymų numatyta tvarka, taip pat ir šioje internetinėje svetainėje. Šiuo metu dalyje laiptinių vyksta arba planuojami įgaliotinių rinkimai, todėl įgaliotinių susirinkimo data bus planuojama taip, kad jame galėtų dalyvauti ir naujai išrinkti įgaliotiniai. Į darbotvarkę bus įtraukti visi klausimai, kurių išsprendimas bus būtinas pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, veiklos ataskaitos svarstymu, valdymo organų rinkimais ir kt.


9. KLAUSIMAS. Kodėl 2019 metų pavasarį nebuvo šaukiamas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas ?

ATSAKYMAS. Todėl, kad tuo metu dalies bendrijos narių pageidavimu ir savivaldybės nurodymu buvo šaukti visuotinis bendrijos narių susirinkimas ir pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas (kurie neįvyko, nesant kvorumo).


8. KLAUSIMAS. Kaip parenkami rangovai bendrijos namų stogų ir sienų siūlių remontui ?

ATSAKYMAS. Rangovai bendrijos namų stogų ir sienų siūlių remontui parenkami iš ne mažiau kaip 3 kandidatų kainų apklausos būdu, pagal mažiausio įkainio kriterijų. Apklausos įprastai atliekamos vieną kartą metuose ir rangovas parenkamas vienam sezonui. Tas pats rangovas sezono metu atlieka darbus visuose bendrijos objektuose. 


7. KLAUSIMAS. Kaip parenkami rangovai bendrijos namų laiptinių remontui ?

ATSAKYMAS. Rangovai bendrijos namų laiptinių remontui parenkami iš ne mažiau kaip 3 kandidatų kainų apklausos būdu pagal mažiausio įkainio kriterijų. Apklausos atliekamos kiekvienai laiptinei atskirai, prieš pradedant darbus. Laiptinių įgaliotiniai ar kiti atstovai gali siūlyti bendrijos vadovybei kandidatus į rangovus, ir jie bus įtraukti į kainų apklausą. 


6. KLAUSIMAS. Kokiais būdais laiptinių butų savininkai gali priimti sprendimus dėl remonto darbų? 

ATSAKYMAS. Laiptinių butų savininkai gali priimti sprendimus dėl remonto darbų susirinkimuose arba balsuodami raštu. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir sprendimų skelbimo tvarka  Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu tvarka


5. KLAUSIMAS. Ar bendrijos mokesčių tarifai nėra pernelyg dideli?

ATSAKYMAS. Vadovaujantis bendrijos įstatais, bendrijos mokesčių tarifus nustato įgaliotinių susirinkimas. Tarifai nustatomi taip, kad padengtų būtinąsias bendrijos sąnaudas. Paskutinį kartą dalis tarifų buvo didinta 2016 metais. Tam buvo objektyvių priežasčių. Per 2006-2016  laikotarpį Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga padidėjo nuo 550 Lt, kas atitinka 159 eurus, (nustatyta  2005 m. balandžio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 361) iki 380 Eur. 2016-12-31 (nustatyta 2016 m. birželio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 644), t.y., padidėjo 139 proc. arba daugiau negu dvigubai.  Šis didėjimas ypač sąlygojo valytojų darbo apmokėjimo didinimą (kadangi joms reikia mokėti ne mažiau kaip minimalią algą), o tuo pačiu ir bendrų patalpų valymo ir šiukšlių šalintuvų priežiūros tarifų didinimą. Šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto per 2006-2016  laikotarpį padidėjo nuo 1437 Lt, kas atitinka 416 eurus, iki 822,8 Eur, t.y., padidėjo 98 proc., arba beveik dvigubai. Pažymėtina, kad didėjant šalies vidutiniam darbo užmokesčiui, didėjo viso šalies ūkio prekių ir paslaugų kainų lygis, kas didino visas bendrijos sąnaudas, kadangi brango bendrijos įsigyjamos prekės ir paslaugos. Brangstant sąnaudoms, neišvengiamai teko didinti ir tarifus. Taip pat tenka pažymėti, kad bendrijos administruojami namai jau nebenauji ir bėgant metams jų sienos, stogai ir inžinerinės komunikacijos sensta. Kuo labiau sensta šios konstrukcijos, tuo dažniau jos genda ir dažniau reikalauja priežiūros bei smulkaus remonto. Reikia pasakyt, kad laikui bėgant mokesčių didinimas neišvengiamas nė vienoj bendrijoj dėl objektyvių priežasčių. Tačiau pažymėtina, kad mūsų bendrijoj per paskutinius 20 metų, nepaisant infliacijos, nė karto nebuvo didintas administravimo mokesčio tarifas.


4. KLAUSIMAS. Ar bendroje sąnaudų struktūroje ne pernelyg didelę dalį sudaro darbo užmokestis? 

ATSAKYMAS. Faktas, kad darbo užmokestis sudaro nemažą bendrijos sąnaudų dalį. To priežastis paprasta. Darbo užmokesčio dalis sąnaudose priklauso nuo to, kokią veiklos dalį bendrija atlieka savo jėgomis, o kokiai daliai samdo rangovus. Mūsų bendrija didelę dalį bendrijos veiklos atlieka savo darbuotojų pajėgomis - veda buhalterinę apskaitą, atlieka šilumos ūkio priežiūrą, bendrojo naudojimo patalpų valymą, pastatų konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų ir bendro naudojimo inžinerinių tinklų priežiūros ir eksploatacijos darbus. Tos veiklos dalies pagrindinę sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis. Dėl to bendrija išlaiko atitinkamus darbuotojus, kas sąlygoja darbo užmokesčio fondo dydį. Jei minėtiems darbams būtų samdomi rangovai, sumažėtų darbo užmokesčio fondo dalis, bet atitinkamai padidėtų išlaidos rangovams. 


3. KLAUSIMAS. Ar bendrijos darbuotojų darbo užmokestis nebuvo pernelyg didinamas ? 

ATSAKYMAS. Šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto per 2006-2016  laikotarpį padidėjo nuo 1437 Lt, kas atitinka 416 eurus iki 822,8 Eur., t.y., padidėjo 98 proc., arba beveik dvigubai.  Didėjant visos šalies vidutiniam darbo užmokesčiui, natūralu, kad didėjo ir bendrijos darbuotojų darbo užmokestis. Tačiau pažymėtina, kad bendrijos darbuotojų darbo užmokesčio fondas per nurodytą laikotarpį didėjo ženkliai mažiau nei šalies vidutinė mėnesinė alga. Lyginant su kitom bendrijom, atlyginimai nėra didžiausi. Be abejo, yra bendrijų, kuriose atlyginimai mažesni, tačiau yra ir tokių, kuriose didesni. 


2. KLAUSIMAS. Ar informacija apie darbuotojų darbo užmokestį yra vieša?  

ATSAKYMAS. Šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 148 str. 2 dalis nustato, kad duomenys apie atskiro darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba su darbuotojo sutikimu. Įstatymai nustato, kad tam tikrus duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį viešai skelbia SODRA.


1. KLAUSIMAS. Kokią informaciją turi teisę gauti butų savininkai ?

ATSAKYMAS.   Sutinkamai su DNSB įstatymo 21 str. 4 d. 4 punkto reikalavimais, butų  savininkams teikiama informacija apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės  nuosavybės  teisės  objektams  išlaikyti  ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip  pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir  naudojimu susijusias įmokas. Sutinkamai su DNSB įstatymo 14 str. 7 dalimi,  butų savininkams teikiama informacija apie bendrijos  organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir  kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla.