489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

NAUJIENOS IR AKTUALIJOS


___________________________________________________________________________________________


SKUBUS PRANEŠIMAS
BUTŲ SAVININKAMS - BENDRIJOS NARIAMS!

Pažymime, kad š. m. birželio 27-28 dienomis į Jūsų pašto dėžutes buvo įmesti vokai su balsavimo biuleteniais. Vokai yra atžymėti bendrijos štampu. Butų savininkų adresai ant vokų neužrašyti, kadangi visi balsavimo biuleteniai yra vienodi.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šie vokai su balsavimo biuleteniais yra skirti butų savininkams, todėl prašome juos atplėšti, išsiimti balsavimo biuletenį, jį užpildyti ir užpildytą biuletenį įmesti į laiptinėje esančią balsadėžę arba grąžinti bendrijai kitu biuletenyje nurodytu būdu.

Prašome neišmesti ir negrąžinti bendrijai neatplėštų vokų. Tie, kas neatplėštą voką išmetė arba grąžino bendrijai, prašome kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki balsavimui numatyto laiko pabaigos, t.y., iki š. m. liepos 12 d., kreiptis į bendriją dėl naujo balsavimo biuletenio išdavimo.

Dėkojame už supratimą.
Pagarbiai
Balsavimo organizatoriai

_____________________________________________________________________________________________________________

Š. m. birželio 29 - liepos 12 dienomis rengiamas bendrijos narių pakartotinis balsavimas raštu. Pranešimas apie rengiamą balsavimą patalpintas šios svetainės skyriuje  "Skelbimai".

____________________________________________________________________________________________________________

DĖL PASKELBTO BALSAVIMO RAŠTU ORGANIZAVIMO TEISINIO PAGRINDO

Atsakant į bendrijos narių paklausimus, ar galima daryti balsavimą raštu dėl bendrijos valdymo organų rinkimų ir kodėl tokia forma sprendimų priėmimas nebuvo organizuojamas anksčiau, paaiškiname, kad šiais metais pasikeitė teisės aktų nustatyta sprendimo priėmimų balsuojant raštu tvarka, kuri įgalino šiuo metu organizuoti tokį balsavimą. Žemiau pateikiami aktualūs teisės aktų pakeitimai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS
11 str. 12 dalis iki 2023 m. sausio 1 d.
12. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, išskyrus sprendimus dėl šio straipsnio 7 dalyje nurodytų klausimų. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
11 str. 12 dalis nuo 2023 m. sausio 1 d.
12. Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1434, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20263
Šis įstatymo pakeitimas įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir (ar) jos įgaliotai institucijai pavesta priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
11 str. 7 dalis iki ir nuo 2023 m. sausio 1 d.
7. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais).

BENDRIJOS KOMENTARAS.

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų įstatymo nuostatų, iki 2023 m. sausio 1 d. nebuvo galima rengti balsavimų raštu dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojus įstatymo pakeitimui, rengti balsavimus raštu dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo tapo galima.
Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki dabar bendrija laukė, kol bus priimti aukščiau minėto įstatymo pakeitimo įgyvendinamieji teisės aktai. Aplinkos ministrui priėmus aukščiau minėto įstatymo pakeitimo įgyvendinamąjį teisės aktą (2023 m. kovo 6 d. Įsakymas Nr. D1-64, sprendimų priėmimo balsuojant raštu aprašo pakeitimai), pagal dabartinę aprašo redakciją balsavimas raštu pradėtas organizuoti.
Pagal dabartinį reglamentavimą, tuos pačius sprendimus galima priimti tiek organizuojant visuotinį susirinkimą gyvai, tiek ir balsuojant raštu. Bendrija yra organizavusi ir sprendimų priėmimą visuotiniuose susirinkimuose gyvai, tačiau praktika rodo, kad tokiems susirinkimams visuomet pritrūksta kvorumo. Tiek ir organizuojant pirmą susirinkimą, tiek ir organizuojant pakartotinį susirinkimą. Kiek teko pasidomėti, tas būdinga ne tik mūsų bendrijai, bet ir kitoms daug narių turinčioms bendrijoms. Todėl šiuo metu ir pasirinkta sprendimų priėmimo balsuojant raštu forma.

_________________________________________________________________________

Pranešimas, reg. Nr. 62
apie rengiamą bendrijos narių balsavimą raštu


1. Balsavimo organizatorius, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas: 489-oji DNSB, Žemynos g. 31-4, Vilnius, tel. 8 52 47047, el. paštas 489bendrija@gmail.com, http://www.489bendrija.lt

2. Svarstomi klausimai:
Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas
Bendrijos valdymo organų rinkimai

3. Balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant 2 savaičių terminą;
Balsavimo pradžia 2023 m. gegužės 7 d., 8-ą val.
Balsavimo pabaiga 2023 m. gegužės 21 d. 24-ą val.

4. Balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu;
4.1. balsadėžės vieta: laiptinėse;
4.2. adresas išsiųsti paštu: Žemynos g. 31-4, Vilnius;
4.3. e. paštas išsiųsti nuskenuotą/nufotografuotą biuletenį: 489bendrija@gmail.com;

5. Balsų skaičiavimo data ir vieta: 2023 m. gegužės 26 d. 11-ą val. bendrijos buveinėje adresu Žemynos g. 31-4, Vilnius.

6. Informacija, kada buvo sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau – komisija): 2023 m. balandžio 18 d.

7. Bendrijos narį, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu, kviečiame dalyvauti komisijoje ir prašome apie dalyvavimą raštu informuoti organizatorių el. paštu 489bendrija@gmail.com per 1 savaitę nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

____________________________________________________________________________________________________________

489-oji daugiabučių namų savininkų bendrija. Darbo tvarka ir kontaktai 

Buveinės adresas: Žemynos g. 31-4; 

Gyventojų paraiškų priėmimas ir registracija darbo dienomis  nuo 8.00 iki 13.00  val.

Dispečerinės telefonai: (8-5) 247-02-47; 8-675-13516
Buhalterijos  tel. 247-04-64
El. paštas: 489bendrija@gmail.com
Kitu paros laiku kreiptis į miesto avarinę dispečerinę tarnybą UAB „GRINDA“ tel. 1355 ; (8-5) 215-21-12


  Kita naudinga informacija

1. Bendrasis pagalbos telefonas:  112
2. ESO (Energijos skirstymo operatorius)
Klausimais susijusiais su buto elektros energijos skaitikliu: tel. 1852
Paslauga "Elektrikas į namus": tel. 1802
3. Sugedus liftui - į tarnybos “KONE” dispečerinę tel. 242-97-96;  270 -11- 11 ištisą parą
4. UAB „Vilniaus šilumos tinklai „ klientų informacijos telefonas - 1840
(8-656-09320 - vadybininkas dėl karšto vandens skaitiklių keitimo, plombavimo ir pan.)
5. UAB „Vilniaus vandenys“ - Klientų aptarnavimas  telefonas:  1889
7. Sugedus laiptinės  durų telefonspynei (domofonui):
Tel.   85 2423636 – visi namai, išskyrus Laisvės pr. 115 namą
UAB „Fortūna“  tel. 212-11-00 (tik Laisvės pr. 115 namui)
8. Vilniaus m. 6-asis PK, Laisvės pr. 80, nuo 7.30 iki 16.45 val.  tel. (8-5)27165555
9. Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba:
UAB „Grinda"
darbo dienomis telefonu (8-5) 273- 61- 88 ir 8-652-57707 nuo 7 iki 19 val.
šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis – nuo 9 iki 16 val.
10. Pašilaičių seniūnija:
Seniūnas tel. 211-29-57, Specialistai tel. 211-29-60,  e. paštas  pasilaiciu.s@vilnius.lt
11. Vilniaus 22-asis paštas: Medeinos g. 8, tel. 8-700-55400.  Parduotuvėje ,,RIMI“
12. Dezinfekcija, kenkėjų naikinimas - UAB „DEZINFA“ tel. (8-5) 232- 83- 82
13. „ŽALVARIS“– dėl baterijų elementų surinkimo-  8-699-87837.


______________________________________________________________________________________________________________


Dėl buvusio susirinkimo

2019 m. gruodžio 5 d. įvyko bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas. Nuoroda į susirinkimo protokolą pridedama.


_________________________________________________________________________________________