489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

BENDRIJOS VEIKLOS METINĖ ATASKAITA UŽ 2023 METUS

I. Bendroji dalis.

489-oji daugiabučių namų savininkų bendrija (toliau - Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio valdomi, naudojami ir prižiūrimi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai yra 25 (dvidešimt penki) daugiabučiai gyvenamieji namai (toliau - Namai arba Pastatai) Laisvės prospekte ir Žemynos bei Medeinos gatvėse.
Bendrijos veiklos tikslas - įgyvendinti Pastatų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – Patalpų savininkai) teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra bei atnaujinimu.
Bendrijos uždaviniai ir funkcijos:
- Priimti sprendimus dėl bendrijos pastatų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo ir juos įgyvendinti.
- Priimti sprendimus dėl lėšų kaupimo pastatų atnaujinimui pagal privalomuosius statinių ir priežiūros reikalavimus.
- Priimti sprendimus dėl pastatų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir dėl jų įgyvendinimo būdo.
- Organizuoti patalpų savininkų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą dėl patalpų savininkų bendrų interesų tenkinimo.
- Ginti bendrijos narių ir patalpų savininkų, nesančių bendrijos nariais, interesus, susijusius su bendrijos veiklos sfera.
Bendrijos organai: visuotinis narių susirinkimas, įgaliotinių susirinkimas, valdyba, pirmininkas.

II. Veiklos organizavimo tvarka
Bendrija savo jėgomis prižiūri šilumos ūkį, atlieka bendrojo naudojimo patalpų valymą, savo jėgomis arba pagal sutartis su rangovais atlieka pastatų konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų ir bendro naudojimo inžinerinių tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto ir kitus darbus. Priežiūros darbai atliekami tiek ir planine tvarka, tiek ir reaguojant į gyventojų prašymus.
Be to, bendrija samdo kitas įmones atlikti darbus ar teikti paslaugas ir administruoja mokesčius gyventojams už liftų eksploataciją, bendrojo naudojimo patalpų apšvietimą, durų signalizaciją. Šiuo atveju bendrija veikia kaip tarpininkas tarp komunalinių paslaugų tiekėjų ir butų savininkų.
Toliau  pateikiami pagrindiniai darbai, ataskaitiniu laikotarpiu atlikti savo atskiruose baruose.

II.1. Pastatų priežiūra, eksploatacija ir remontai
Statinių techninė priežiūra ir eksploatacija susideda iš nuolatinių stebėjimų, periodinių ir specializuotų apžiūrų, pastebėtų defektų šalinimo, dokumentacijos sutvarkymo ir remontų organizavimo. Dokumentaciją ir statinių techninę priežiūrą nuolat tikrina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus specialistai
Bendrijos eksploatuojamų namų dauguma pastatyti dar 1989 metais, todėl šiuo laikotarpiu labai svarbi nuolatinė daugiabučių namų techninė priežiūra ir savalaikis reikalingų darbų atlikimas. Labai svarbu užtikrinti, kad statiniai ir konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos ir eksploatavimo normų. Svarbu laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti eksploatavimo eigoje atsirandančius konstrukcijų defektus, profilaktinėmis priemonėmis tausoti statinius ir jų konstrukcijas.
Per ataskaitinį 2023 metų laikotarpį pagal statybos reglamento STR 1.07.03:2017 privalomuosius reikalavimus buvo atliekama nemažai darbų:
- laiptinių pirmų aukštų dažymo darbai;
- laiptinių langų keitimo darbai;
- namų fasadų sienų tarpblokinių sujungimų darbai;
- fasadų sienų dengimo hidroizoliacine medžiaga darbai.
Visi darbai buvo atliekami šiltuoju metų laiku - vasaros sezono metu. Buvo nudažyta 9 laiptinių pirmi aukštai, atnaujinti įėjimai 14 -oje korpusų. 5 laiptinėse pakeistos pašto dėžutės, atnaujinti apšvietimai. Didelis dėmesys buvo skiriamas tarpblokinių sujungimų remontai. Pernai buvo gauta 35 butų savininkų prašymai dėl sujungimų remontų. 30 buvo įvykdyta, 5 butų savininkų rangovo atstovai nerado namuose, tuos prašymus perkėlėme į šiuos metus. Buvo suremontuota 1863 metrai sienų tarpblokinių sujungimų, hidroizoliacine danga padengta 32 m2 sienų blokų. Vienoje laiptinėje buvo pakeisti langai į plastikinius, atlikti keleto stogų, susijusių su ventiliaciniais kaminėliais, smulkūs remontai.
Techninę priežiūrą atliko bendrijos etatinė darbuotoja – techninės priežiūros inžinierė. Eksploatacijos darbus atliko bendrijos darbuotojas, remonto darbus atliko samdomi rangovai.
Problemos
Jau pernai ataskaitoje konstatavome faktą, kad ženkliai brangstant darbams bei medžiagoms, kai kuriems darbams atlikti nuolat trūksta lėšų, nes jokių mokesčių tarifai nesikeitė nuo 2016 metų. To pasėkoje darbų kiekis mažėja, negalime atlikti stambesnių darbų, namų būklė prastėja. Tokius klausimus, kaip mokesčių keitimas sprendžia visuotinis susirinkimas, todėl planuojama daryti balsavimą raštu dėl mokesčių tarifų pakeitimo. Norime paraginti, paskelbus balsavimą raštu, prisidėti visus dėl įkainių padidinimo, balsuojant ,,už”, kas užtikrins geresnį jūsų visų gerbūvio organizavimą ir pastatų priežiūros reikalingus ir būtinus darbus.
Norime pastebėti, kad labai svarbu, jog gyventojai patys nebūtų abejingi ir ne tik rašytų skundus, bet būtų aktyvesni pagalbininkai bendrijai ir organizuojant apklausas bei kalbantis su laiptinės kaimynais dėl problemų sprendimo. Turime pavyzdžių, kad, kai name atsiranda aktyvūs gyventojai, tikrai labai daug ką galime nuveikti kartu.

II.2. Elektros ūkio priežiūra ir eksploatacija
Per 2023 metų ataskaitinį laikotarpį, elektros ūkio bare esminių pakeitimų nebuvo. Minėtas ūkis nesiplėtė ir nesumažėjo. Bendrijai priklausančių namų bendro naudojimo elektros įrenginių priežiūrą ir eksploataciją bendrija vykdo, vadovaudamasi Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
Bendrijos administruojamų namų Elektros ūkio bare yra 40 elektros skydinių, 452 namo aukštų įvadiniai elektros skydeliai, dvi ventiliatorinės Laisvės pr. 115 name garažo patalpoms ventiliuoti ir 25 namų bendro naudojimo elektros instaliacijos tinklai.
Pagal sudarytą ir patvirtintą metinį planą - grafiką šiame ūkyje atliekami planiniai profilaktiniai darbai taisyklių nustatytu periodiškumu. Pastoviai atliekami gedimų šalinimai pagal gyventojų paraiškas ir pastebėtus defektus apžiūrų metu.
Norint sumažinti elektros energijos sąnaudas ir kaštus, buvo toliau keičiamos kaitrines lemputės į LED lemputes. Lempučių kaina išaugo, tačiau galingumas sumažėjo 5 kartus ir pailgėjo lempučių degimo laikas. Pamažu, pagal turimus eksploatacijai skiriamus resursus, atnaujiname laiptinėse susidėvėjusius šviestuvus.
Nurodytus darbus atliko bendrijos etatiniai darbuotojai – elektrikai.
Problemos
Visos elektros ūkio eksploatacijoje naudojamos detalės ir medžiagos perkamos tik iš eksploatacinių lėšų. Tenka pripažinti, kad senstančio namų bendro naudojimo elektros ūkio eksploatacijai reikėtų didesnių lėšų.
Namo apšvietimo sistemos modernizavimo darbus galime atlikti tik iš laiptinės kaupiamųjų lėšų ir tik pagal laiptinių butų savininkų priimtus teisėtus sprendimus. Dažniausiai dėl kvorumo stokos balsavime tokie sprendimai nepriimami.
Dėl išaugusių galingumų butuose pas gyventojus turime nemažai problemų. Esama namų elektros instaliacija neapskaičiuota išaugusiems galingumams, todėl neatlaiko šiandieninių apkrovų. Aukštų įvadiniuose skydeliuose dėl perkrovimų pastoviai sudega įvadiniai automatiniai išjungėjai, namo elektros skydinėse dažnai perdega magistraliniai saugikliai, dega jų gnybtai ir net lydosi šynos, kas sukelia nepatogumus gyventojams. Dėl minėtų problemų, eksploatuodami esamą elektros ūkį, susiduriame ir su kita problema. Seno tipo elektros instaliacijos elementų, kuriais išpildytos mūsų namų elektros sistemos, prekyboje jau nėra. Nauji analogiški elementai nepritaikyti esamiems aukštų elektros skydeliams. Tenka juos perdarinėti.

II.3. Šilumos ūkio ir Santechninių komunikacijų priežiūra ir eksploatacija
Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymu, kitais daugiabučių namų šalto, karšto vandens bei šilumos tiekimo įrenginių priežiūros teisės aktais, bendrija vykdė šiuos darbus:
- atliko pastatų šildymo sistemų ir šilumos punktų paruošimą 2023-2024 metų šildymo sezonui, įskaitant, bet neapsiribojant šildymo sistemų ir šildymo punktų hidraulinius bandymus, sistemos praplovimą, profilaktiką.
- keitė prakiurusius, nebetinkamus eksploatacijai šilumokaičius; 2023 metais pakeisti 3 šilumokaičiai;
- gedimų atveju, esant reikalui, keitė šilumos mazguose vožtuvus ir cirkuliacinius siurblius; 2023 metais pakeista 1 vožtuvas ir 2 cirkuliaciniai siurbliai;
- keitė ventilius karšto ir šalto vandens stovuose; 2023 metais pakeist 30 ventilių;
- keitė kanalizacijos vamzdynus; 2023 metais pakeista 45 metrai susidėvėjusių kanalizacijos vamzdžių (stovų);
- keitė vandentiekio vamzdynus; 2023 metais dėl avarinės būklės pakeista 35 metrai vandentiekio vamzdžių (stovų);
- keitė šildymo sistemos vamzdynus; 2023 metais dėl korozijos pakeista 15 metrų šildymo sistemos vamzdžių;
- pastoviai vykdė šildymo sistemų, karšto ir šalto vandens ir šilumos punktų priežiūros ir remonto darbus pagal teisės aktų nustatytus normatyvinius reikalavimus.
Atliekant bendrijos namų šildymo sistemų, karšto ir šalto vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynų priežiūrą ir remontą, taip pat buvo likviduojami avarijų padariniai, vandens nutekėjimai, pravalomi kanalizacijos užsikimšimai, pakeičiama sugedusi uždaromoji stovų armatūra ir atliekami kiti panašūs pastovaus nuolatinio pobūdžio darbai.
Nurodytus darbus atliko bendrijos etatiniai darbuotojai.
Problemos.
Kiekvieno šildymo sezono pradžioje bendrija gauna butų savininkų nusiskundimų dėl netolygaus šildymo. Šią problemą sąlygoja nenuorinti radiatoriai viršutinių aukštų butuose. Bendrijos specialistams atlikus radiatorių nuorinimą, sistema susireguliuoja ir problema išsisprendžia.
Didesnė problema, kad bendrojo naudojimo vamzdynai yra seni ir vis labiau susidėvi. Tai sąlygoja vis didesnį avarijų vamzdynuose ir butų užpylimų skaičių. Tokiais atvejais nuostolių bei nepatogumų turi ir bendrija, ir gyventojai. Sprendžiant šią problemą, reikėtų didinti keičiamų vamzdynų apimtis, tačiau tam reikalingi butų savininkų sprendimai. Tad tai priklausys nuo daugumos butų savininkų norų.
Kita problema yra netirpių buitinių atliekų metimas į butų kanalizacijos įrenginius. Šios atliekos neretai užkemša bendrojo naudojimo kanalizacijos vamzdžius ir būna apliejami kaimyniniai butai. Tokiu atveju ir kyla nepatogumų bei nuostolių kaimynams, ir kyla regresinių ieškinių kanalizacijos užkimšimo kaltininkams iš draudimo bendrovių dėl žalos atlyginimo klausimai. Labai prašome į kanalizaciją nemesti netirpių ar kitaip vamzdynus galinčių užkimšti buitinių atliekų.

II.4. Bendrų patalpų valymas
Bendrijos prižiūrimų namų bendrojo naudojimo patalpų valymo bare nuolat vykdomi darbai:
- laiptinių valymas nustatytu dažniu;
- rūsių buitinių šiukšlių valymas pagal poreikį;
- langų valymas nustatytu dažniu;
- laiptų prie įėjimo ir į rūsį periodiškas valymas;
- žiemos metu laiptų prie įėjimo ir į rūsį valymas kiekvienąkart iškritus sniegui;
Nurodytus darbus atliko bendrijos etatiniai darbuotojai – valytojai (jos). Metų pradžioje dirbo 7, o metų pabaigoje – 6 valytojai (jos).Valytojų darbas buvo kontroliuojamas ir periodiškai tikrinamas.
Bendrijos darbuotojų pajėgomis buvo vykdomi graužikų naikinimo darbai visų bendrijos namų rūsiuose. Pagal butų savininkų prašymus buvo dezinfekuojamos rūsių patalpos.
Per 2023 metus gauta 7 gyventojų skundai dėl valytojų darbo. Į skunduose nurodytas problemas buvo atsižvelgta organizuojant ir prižiūrint valytojų darbą.
Per 2023 metus taip pat gauta 27 gyventojų skundų dėl kiemų tvarkymo. Šiuo aspektu pažymėtina, kad bendrija nėra atsakinga už kiemų tvarkymą, todėl gyventojų skundai buvo perduodami  kiemų ir aplinkinių teritorijų tvarkymą vykdančioms įmonėms.
Problemos
Pastebėjome, kad įvedus naują tvarką, ne visi gyventojai neša šiukšles iki konteinerių aikštelių, ženkliai padaugėjo šiukšlinimo atvejų tiek laiptinėse, tiek prie buvusių konteinerių patalpų. Ryšium su tuo atsirado nenumatytų darbų bendrijos valytojams. Prašome šiukšles bei atliekas nešti iki tam skirtų konteinerių aikštelių.
Senų langų laiptinėse valymas yra sudėtingas, kadangi jų konstrukcijos susidėvėję, langai sunkiai atsidaro, o bevarstant gali net iškristi. Todėl seni langai valomi tik iš vidaus. Visus senus langus reikėtų keisti naujais, tačiau tam kiekvienu atveju būtinas laiptinės butų savininkų sprendimas, kadangi keitimas susijęs su apmokėjimu. Nepriėmus tokio sprendimo, langų pakeisti nėra galimybės.
Neretai pasitaiko atvejų, kai namų rūsiuose bendrojo naudojimo erdvėse gyventojai palieka stambiagabarites atliekas. Toks atliekų sandėliavimas yra neleistinas pagal sanitarinius ir priešgaisrinius reikalavimus, todėl bendrija būna priversta organizuoti tokių atliekų išvežimą, samdant atitinkamas paslaugas teikiančias įmones. Kadangi nėra jokių praktinių galimybių patikimai nustatyti neteisėto atliekų sandėliavimo kaltininkus, už tų atliekų išvežimo paslaugas tenka mokėti visiems laiptinės butų savininkams.

III. Butų savininkų atsiskaitymai
Visų bendrijos butų savininkų bendra mokėtina suma 2023-12-31 sudarė 63.257 eur. Iš tos sumos dalis, kuriai dar nebuvo suėjęs mokėjimo terminas sudarė 52.033 eur, skolų dalis sudarė 11.224 eur.
Per ataskaitinius 2023 metus bendrija dėl skolų į teismą kreipėsi 4 kartus dėl bendros 1.894,73 eurų skolų sumos. Trimis atvejais buvo priimti teismų sprendimai bendrijos naudai, kas sudarė priteistą 1.478,66 eurų sumą. Vienu atveju ginčo procesas dėl 416,07 eurų sumos persikėlė į kitus metus, kadangi praėjusiais metais teismo kurjeriams nepavyko skolininkui įteikti teismo pranešimo. Visos 2023 metais priteistų skolų sumos jau sumokėtos geranoriškai, 2023 metais į antstolius kreiptis neprireikė.
Skolų išieškojimui bendrija taiko įvairias priemones. Kai mokėjimo terminas jau suėjęs, bet skolos suma ir įsiskolinimo laikotarpis dar nėra dideli, butų savininkams siunčiami laiškai su priminimu ir raginimu geranoriškai sumokėti skolą. Jei skolos suma ir/ar įsiskolinimo laikotarpis tampa reikšmingais, bendrija dėl skolos išieškojimo kreipiasi į teismą. Per pastaruosius 10 metų dėl skolų išieškojimo į teismus buvo kreiptasi 90 kartų. Priemonės duota teigiamų rezultatų, pažymėtina, kad įsiskolinimai jau eilę metų pastoviai mažėja. Per pastaruosius 10 metų bendra įsiskolinimų sumą sumažėjo nuo 28.790 eur iki 11.224 eur, t.y., sumažėjo daugiau nei dvigubai. Pažymėtina, kad dauguma butų savininkų atsiskaito tvarkingai, o skolininkų skaičius yra nežymus, jis svyruoja, tačiau neviršija 2 procentų bendro butų savininkų skaičiaus.
Skolų administravimo problemos ir planai
Su skolų išieškojimu pastoviai ir nuosekliai dirbama, tačiau pažymėtina, kad visiškai išvengti įsiskolinimų praktiškai neįmanoma, nes dalį skolų sudaro problemiškos skolos. Prie tokių priskirtinos skolos, dėl kurių buvo kreiptasi į teismą, priimti teismo sprendimai, išieškojimas buvo perduotas antstoliams, bet antstoliai neranda galimybių skolą išieškoti. Problemiška išieškoti ir tuo atveju, kai įsiskolinęs buto savininkas miršta ir nepalieka paveldėtojams jokio turto arba skolininkė - įmonė – bankrutuoja ir turto neužtenka skoloms padengti. Dalies skolų nebūna galimybių išieškoti, kol vyksta butų paveldėjimo procesai ir tuo laikotarpiu nebūna įteisinti būsimieji butų savininkai. Nepavyksta išieškoti ir tuo atveju, kai savininko mirties atveju nebūna paveldėtojų, ir butas tampa bešeimininkiu. Tokiu atveju tenka laukti, kol jis bus perimtas valstybės nuosavybėn.
Skolų išieškojimą apsunkina ir tai, jog dalis butų savininkų pastoviai arba didelę dalį laiko gyvena užsienyje, todėl problematiška tiek ir su jais susisiekti, tiek ir bylinėtis. Problemų kyla ir dėl butų nuomos. Dalis butų yra išnuomota, kai kurie nuomininkai mokesčių nemoka, o savininkai tuo nesidomi, bendrijai ne visad įmanoma sužinoti butų savininkų gyvenamąją vietą užsienyje bei su jais susisiekti.
Ateičiai planuojama pastoviai sekti ir analizuoti skolų būklę ir tos analizės pagrindu parinkti tinkamas išieškojimo priemones, siekiant skolų išieškojimo efektyvumo, tačiau vengiant perteklinių priemonių taikymo dėl mažareikšmių skolų išieškojimo. Priklausomai nuo įsiskolinimo laikotarpio, skolos sumos ir kitų svarbių aplinkybių, planuojama skolininkams siųsti raštiškus priminimus ir raginimus geranoriškai sumokėti skolą, o vėliau dėl skolos išieškojimo kreiptis į teismą bei išieškojimą perduoti vykdyti antstoliams.

IV. Ataskaitinio laikotarpio (2023 metų) surinktų ir panaudotų lėšų rodikliai  (eurais)
Bendrijos pajamas sudaro butų savininkų tiksliniai įnašai bendrojo naudojimo objektų valdymo, eksploatavimo ir techninės priežiūros organizavimui. Bendrija, vykdydama ūkinę-finansinę veiklą, tokiems tikslams 2023m. iš viso surinko lėšų 496760,98 Eur., kurios pasiskirsto sekančiai:
1. Bendros nuosavybės administravimui                       75621,59 Eur.
2. Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimui   72289,68 Eur.
3. Techninei priežiūrai ir eksploatavimui                      112757,61Eur.
4. Bendrųjų patalpų valymui                                           90148,95 Eur.
Šių lėšų likutis 2023.01.01 dienai sudarė 23490,50 Eur.
Panaudota per 2023 metus                 349367,79Eur.
Likutis  2023.12.31 dienai sudaro            24940,54Eur.
5. Papildomiems darbams, paslaugoms (būtiniems atlikti pagal privalomuosius reikalavimus, bet finansuotiems ne iš kaupiamųjų lėšų)                                        77496,37 Eur.
Šių lėšų likutis 2023.01.01 dienai sudarė               -949,99 Eur.
Panaudota per 2023 metus                              77025,80 Eur.
Likutis  2023.12.31 dienai sudaro                             -479,42  Eur.
6. Kaupiamosios lėšos                                 71406,93 Eur.
Šių lėšų likutis 2023.01.01 dienai sudarė 175462,55 Eur.
Panaudota per 2023 metus                  92278,53 Eur.
Likutis 2023.12.31 dienai sudaro         154590,95 Eur.
Bendrijos sąnaudas sudaro išlaidos skirtos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo ) darbų sąraše numatytiems darbams vykdyti , išlaidos veiklai organizuoti , išlaidos darbuotojų atlyginimams, išlaidos, susijusios su pastato šildymu ir karšto vandens sistemos atliekamų darbų tipiniu sąrašu.
Bendrija, kaip tarpininkas, paskirsto ir surenka lėšas už rangos būdu atliekamas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas ,tokiems tikslams 2023 m. surinko lėšų 111052,37 Eur, kurios pasiskirsto sekančiai:
1.Liftų techninei priežiūrai                                            40419,94 Eur.
Priežiūrą vykdo UAB “Vinersa“
2.Elektros energijai (liftui, namo bendram naudojimui) 56528,60 Eur.
Elektros energijos tiekėjas UAB „Ignitis“ ir AB “Energijos skirstymo operatorius„
3.Telefonspynių priežiūrai                                             11143,68 Eur.
Priežiūrą vykdo V. Šinkūno individuali įmonė
Visos surinktos lėšos pervestos rangovams.
Už tarpininkavimo paslaugas bendrija 2023 metais gavo 580,61 Eur. pajamų.

V. Apklausos raštu, bendrijos narių ir butų savininkų sprendimų priėmimas
Atskirų laiptinių butų savininkai sprendimus dėl remontų ar kitais ūkiniais klausimais gali priimti 2 būdais: dalyvaujant susirinkime arba balsuojant raštu. Pandemijos laikotarpiu populiaresniu sprendimų priėmimo būdas tapo balsavimas raštu, šis būdas „prigijo“ ir popandeminiu laikotarpiu. Balsuojama buvo, kai iškildavo konkretūs  klausimai  dėl remontų. Primename, kad iniciatyvos teisę tiek dėl laiptinių butų savininkų susirinkimų sušaukimo, tiek dėl sprendimų priėmimo balsuojant raštu turi bendrijos pirmininkas, ir/arba įgaliotiniai ir/arba ¼ laiptinės butų savininkų.
Praėjusiais metais buvo organizuotas visuotinis bendrijos narių balsavimas raštu, kuriuo buvo išrinkti naujai kadencijai bendrijos valdyba bei pirmininkas. Rinkimų rezultatai nustatyta tvarka įregistruoti VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre.
Bendrijos vadovybės iniciatyva visose 33 liftus turinčiose laiptinėse buvo organizuotos raštiškos nuomonių apklausos dėl tolesnės liftų eksploatacijos. Buvo tiriama butų savininkų nuomonė dėl esamų liftų remontų ir jų keitimo naujais, taip pat ir dėl lėšų rinkimo liftų remontams ar naujų liftų įsigijimams. Dalyvavimas nebuvo aktyvus. Iš 33 laiptinių tik 7 laiptinėse nuomonę išreiškė daugiau kaip pusės savininkų. Tais 7 atvejais dauguma pasisakiusiųjų nuomonę išreiškusių butų savininkų pasisakė už lėšų kaupimą naujų liftų įrengimui, tačiau pažymėtina, kad ta pasisakiusiųjų dauguma vis dėlto sudaro mažiau kaip pusę tų laiptinių butų savininkų bendro skaičiaus, taigi, neišreiškia daugumos laiptinės butų savininkų nuomonės.
Trijose laiptinėse buvo organizuoti balsavimai dėl langų keitimo. Dviejose laiptinėse dauguma balsavo prieš langų keitimą. Vienoje laiptinėje balsuota „už“, toje laiptinėje langai pakeisti. Dviejose laiptinėse vyko balsavimai raštu dėl telefonspynių, abiem atvejais balsavime nebuvo kvorumo, todėl jokie sprendimai nebuvo priimti. Vienoje laiptinėje įvyko balsavimas dėl keltuvo žmogui su negalia įrengimo. Kvorumas buvo, priimtas teigiamas sprendimas. Keturiose laiptinėse vyko balsavimai raštu dėl laiptinių visų aukštų remontų.  Visas keturiais atvejais remontui buvo nepritarta. Laisvės  pr. 107, 109, 111 namuose buvo surengtas balsavimas raštu dėl Zalcburgo alėjos apšvietimo. Šio balsavimo metu nebuvo kvorumo, sprendimai nebuvo priimti.
Balsavimų problemos
Pagrindinės balsavimo problema yra mažas butų savininkų aktyvumas, todėl dažnai balsavimai nesurenka kvorumo. Kviečiame dalyvauti aktyviau. Kita vertus, ne visad atskirų butų savininkų balsavimams siūlomi klausimai būna aktualūs daugumai butų savininkų. Todėl bendrija rengia balsavimus tik savo iniciatyva aktualiais klausimais ir tais atvejais, kai siūlo ne vienas atskiras buto savininkas, o ne mažiau kaip ¼ dalis laiptinės butų savininkų.

VI. Kitos aktualijos
Aktualijų ir problemų yra daug. Dauguma jų sprendžiamos ir išsprendžiamos kasdieniu rutininiu darbu. Tačiau šiuo metu daugelį bendrijos būtinųjų darbų pradėjo stabdyti lėšų trūkumas.
Bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio lėšos iš esmės naudojamos bendrijos kanceliarinėms išlaidoms, pašto išlaidoms, kontoros patalpų išlaikymui, administracijos darbuotojų darbo užmokesčiui, buhalterinei apskaitai ir kitoms panašioms sąnaudoms finansuoti. Eksploatacijos išlaidų mokesčio lėšos iš esmės naudojamos  namų techninės priežiūros organizavimui ir vykdymui, namų eksploatacijos ir smulkių remonto darbų sąnaudų apmokėjimui, namų bendro naudojimo elektros ūkio eksploatacijai, priežiūrai, elektrotechnikos medžiagų įsigijimui, namų techninės priežiūros ir eksploatacijos darbus vykdančių darbuotojų darbo apmokėjimui ir kitoms panašioms sąnaudoms finansuoti.
Paskutinį kartą bendrijos mokesčių tarifai buvo peržiūrėti prieš 8 metus – 2016 metais, o administravimo mokesčio tarifas nebuvo keistas niekada nuo bendrijos veiklos pradžios. Nuo to laiko dėl infliacijos iš esmės pasikeitė bendrijos veiklai būtinų pirkti prekių, medžiagų, paslaugų ir darbų kainų lygis. Tą pokytį geriausiai iliustruoja Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio pokytis. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje bruto 2016 m. I ketvirtį buvo 748,0 Eur, o 2023 m. IV ketvirtį buvo jau 2110,3 Eur, t.y., vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje per paskutiniuosius 8 metus išaugo beveik 3 kartus. Tačiau tai nereiškia, kad darbo užmokestis tokiais tempais kilo ir bendrijoje. Priešingai, per paskutinius keletą metų buvo tik indeksuotas atlyginimas valytojams (joms), kadangi jos gauna minimalią algą ir tą įpareigojo daryti atitinkami Vyriausybės nutarimai dėl minimalios mėnesinės algos dydžio nustatymo. O visiems kitiems bendrijos darbuotojams darbo užmokestis pastaraisiais keliais metais nebuvo nei indeksuojamas, nei didinamas.
Tačiau vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje didėjimas sąlygoja infliacijos didėjimą, kuri savo ruožtu įtakojo didelį prekių, medžiagų, paslaugų ir darbų kainų kilimą. Darbo užmokesčio didėjimo ir prekių, medžiagų, paslaugų bei darbų kainų kilimo tiesioginis ryšys yra akivaizdus, kadangi darbo užmokestis sudaro didelę prekių, medžiagų, paslaugų ir darbų savikainos dalį. Prie to visuotinio kainų kilimo svariai prisidėjo ir pandemijos poveikis bei bendras pasaulinis energetinių išteklių bei žaliavų kainų augimas. To pasėkoje prekių, medžiagų, paslaugų ir darbų kainos per pastarąjį dešimtmetį išaugo ne procentais, o kartais.
Bendrijos kasdienei įprastinei būtinajai veiklai be kita ko būtina pirkti  prekes, medžiagas, paslaugas ir rangos darbus. Bendrija nevykdo ir negali vykdyti komercinės veiklos. Vienintelis bendrijos lėšų šaltinis yra iš butų savininkų mokesčių pavidalu gaunamos lėšos. Kadangi, kaip jau minėjome, pastaraisiais metai mokesčiai nesikeitė, bendrija nebegali nupirkti tiek, kiek reikia, veiklai būtinų medžiagų, prekių, paslaugų, rangos darbų.  Be to bendrija negali normaliai atlikti savo funkcijų.
Negalima būtų sakyti, kad bendrija neieško vidinių rezervų. Pažymėtina, kad bendrija jau ėmėsi jos kompetencijoje esančių lėšų taupymo priemonių. Pateiksim labai konkrečius pavyzdžius. Pirma. Kaip jau minėjom, jau keletą pastarųjų metų nebuvo nei indeksuotas, nei didintas bendrijos darbuotojams darbo užmokestis. Antra. Nuo 2018 metų pabaigos iki 2023 metų pabaigos buvo beveik ketvirtadaliu (23 procentais) sumažintas darbuotojų skaičius. Daugiau rezervų darbuotojų mažinimui nėra, kadangi daugumą bendrijos darbuotojų sudaro darbininkiškų profesijų darbuotojai – valytojai, santechnikai, elektrikai. Atkreipiame dėmesį, kad atitinkamas funkcijas bendrijai vis tiek reikia atlikti, todėl, atsisakius tokių darbuotojų, tektų pirkti atitinkamas paslaugas iš kitų įmonių, o tai tikrai nebūtų pigiau.
Įvertinant situaciją ir visas aukščiau nurodytas aplinkybes, siūlysime raštišką balsavimą dėl bendrijos taikomų dviejų mokesčių - bendrosios nuosavybės administravimo ir eksploatacijos išlaidų mokesčių - padidinimo. Deja, tai neišvengiama priemonė, kad bendrija galėtų išgyventi. Kitų mokesčių didinti nesiūloma.
Pagarbiai

Bendrijos pirmininkas                                                                      Ričardas Kairiūkštis